• Venlo, Nederland
  • Bel: +31 (0)77 850 21 74

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy verklaring

Versie 8 juni 2020


Lehmann Events, gevestigd aan Populierenstraat 14 5922 XK Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lehmann Events, Populierenstraat 14, 5922 XK Venlo, +31 (0)77 8502174, www.lehmannevents.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lehmann Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lehmann Events verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Uw pasfoto

– Uw Burgerservicenummer (BSN)
– Uw legitimatiebewijsnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lehmann Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om goederen en diensten bij u op te halen

– U te kunnen identificeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lehmann Events neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lehmann Events) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lehmann Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor- en Achternaam > Bewaartermijn van 5 jaar > t.b.v. optimale dienstverlening
  • Geslacht > Bewaartermijn van 5 jaar > t.b.v. optimale dienstverlening
  • Adresgegevens > Bewaartermijn van 5 jaar > t.b.v. optimale dienstverlening
  • Telefoonnummer > Bewaartermijn van 5 jaar > t.b.v. optimale dienstverlening
  • E-mailadres > Bewaartermijn van 5 jaar > t.b.v. optimale dienstverlening
  • Bankrekeningnummer > Bewaartermijn van 5 jaar > t.b.v. optimale dienstverlening
  • Uw pasfoto (kopie legitimatiebewijs) > Bewaartermijn afhankelijk van huurperiode > t.b.v. identificatie deze kan vervallen na verloop van huurperiode
  • Uw Burgerservicenummer (kopie legitimatiebewijs) (BSN) > Bewaartermijn afhankelijk van huurperiode > t.b.v. identificatie deze kan vervallen na verloop van huurperiode
  • Offerte, Opdrachtbevestiging en Factuur > bewaartermijn van 7 jaar > vanwege wettelijke verplichting Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Lehmann Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Lehmann Events verstrekt alleen aan derden en alleen als dit nodig is in geval van verduistering, heling of andere niet legale acties welke in verband staan met de verhuurde materialen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lehmann Events gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lehmann Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lehmannevents.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lehmann Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lehmann Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Lehmann Events maakt gebruik van cloudsoftware van derden (Rentman verhuursoftware) waarin uw contactgegevens worden opgeslagen en onze offertes, contracten en facturen voor u gegenereerd worden. Ook Rentman neemt de bescherming van onze en uw gegevens serieus, zie https://rentman.io/nl/data-security
De privacyverklaring van Rentman is hier te vinden: https://rentman.io/nl/privacy-policy 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@lehmannevents.eu

×

Goedendag

Chat met één van onze medewerkers via WhatsApp of stuur een mail naar contact@lehmannevents.eu

× Hoe kan ik je helpen?